Praktiskt arbete: experiment/laboration inomhus
Övning: diskussionsuppgift
Aktivitet utomhus/fältstudier
Film/animeringar
Spel/simuleringar
Litteratur

Mål: Förskolan skall sträva efter att varje barn

Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa

Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Biologi »

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

Genomföra systematiska undersökningar i biologi

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället


Året runt i naturen
Kropp och hälsa
Kraft och rörelse
Material och ämnen i vår omgivning
Berättelser om natur och naturvetenskap
Metoder och arbetssätt

Natur och samhälle
Kropp och hälsa
Biologin och världsbilden
Biologins metoder och arbetssätt
Fysik »

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

Genomföra systematiska undersökningar i fysik

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället


Året runt i naturen
Kropp och hälsa
Kraft och rörelse
Material och ämnen i vår omgivning
Berättelser om natur och naturvetenskap
Metoder och arbetssätt

Fysiken i naturen och samhället
Fysiken i vardagslivet
Fysiken och världsbilden
Fysikens metoder och arbetssätt
Kemi »

AnvAnvända kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Genomföra systematiska undersökningar i kemi

Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle


Året runt i naturen
Kropp och hälsa
Kraft och rörelse
Material och ämnen i vår omgivning
Berättelser om natur och naturvetenskap
Metoder och arbetssätt

Kemin i naturen
Kemin i vardagen och samhället
Kemin och världsbilden
Kemins metoder och arbetssätt
Teknik »

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har fordndrats över tid


Tekniska lösningar
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
Teknik och miljö

Tekniska lösningar
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
Teknik miljö

Skolverket:

Läroplaner

Skolutveckling:
Naturvetenskap och teknik