Förskola

       

Upptäckarglädje och lust att lära är en självklarhet hos de minsta barnen. Att uppleva och tolka omvärlden med alla sinnen integrerar kunskaper i naturvetenskap och teknik på ett självklart sätt. Orden som ger möjlighet att förstå och förklara det som finns i naturen och i den mänskliga miljön blir en naturlig del av ordförrådet hos barn som får stöd och uppmuntran i lärandet.

I Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010, finns under rubriken ”Utveckling och lärande” ett flertal mål med koppling till naturvetenskap och teknik, se nedan. Till dessa punkter kopplas resurser av olika slag. Det kan exempelvis vara konstruktionsuppgifter, uteaktiviteter och metoder för att arbeta med berättelser och bilder. Resurserna tar sin utgångspunkt i barns iakttagelser och upplevelser och blir ett stöd i utvecklingen av barns förståelse för naturvetenskap och teknik.

Nedan finns mål för förskolan med koppling till naturvetenskap och teknik. Målen är klickbara och leder till olika slag av resurser.

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, »  
 •          

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, » 
 •      

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, »
 •  

 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, »
 •  

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, »
 •  

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, »
 •  

 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, »
 •  

 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, »
 •  

 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, »
 • Skolverket:

  Läroplaner

  Skolutveckling:
  Naturvetenskap och teknik